หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 


นายเชาว์ นิลสนธิ
ประธานสภา อบต.ยางขาว
 


นายสมชาย อินทร์ลอย
รองประธานสภา อบต.ยางขาว


นางสาวศิวพร ชินาพันธุ์
เลขานุการสภา อบต.ยางขาว
 
 


นางกฤษณา ไชยนันท์
สมาชิกสภา อบต.ยางขาว หมู่ที่ 1


นายโชคชัย คล้ายแจ่ม
สมาชิกสภา อบต.ยางขาว หมู่ที่ 1


นายวิชัย กันมิล
สมาชิกสภา อบต.ยางขาว หมู่ที่ 2


นางสาวประภาวดี อินทร์ขาว
สมาชิกสภา อบต.ยางขาว หมู่ที่ 3


นายวิเชียร อัมรนันท์
สมาชิกสภา อบต.ยางขาว หมู่ที่ 3


นายประชวน เทียนเงิน
สมาชิกสภา อบต.ยางขาว หมู่ที่ 4


นายประสิทธิ์ อาจวงษ์
สมาชิกสภา อบต. ยางขาว หมู่ที่ 4


นายสมบัติ บุญมี
สมาชิกสภา อบต.ยางขาว หมู่ที่ 5


นายพนม ปานแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ยางขาว หมู่ที่ 6


นายสมเด็จ กรีมิน
สมาชิกสภา อบต. ยางขาว หมู่ที่ 5


นายสมเดช ใหมแจ่ม
สมาชิกสภา อบต. ยางขาว หมู่ที่ 8


นายวัชระ กาเรียน
สมาชิกสภา อบต. ยางขาว หมู่ที่ 8