หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงานของนายก อบต.ยางขาว [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการาคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้ยเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2562 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนานักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำตล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาวเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2      3