หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 

เริ่มนับ วันที่ 8 พ.ย. 2559
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบ e-Laas) [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลยำงขำว เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำน พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 140  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เรื่อง ห้ามจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 171  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหรส่วนตำบลยางขาว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2554 [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 198  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อบัญญัติ- [ 8 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 206  
 
  (1)