หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
ประชากรตำบลยางขาว ส่วนใหญ่อาศัยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยใช้เส้นทางถนนลาดยางสายโกรกพระ - เชิงสะพานอุทัย ในการสัญจรระหว่างตำบลกับอำเภอ และยังใช้การคมนาคมทางบกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

หนองน้ำ จำนวน 11 สาย

คลอง จำนวน 8 แห่ง
แหล่งน้ำจากการก่อสร้าง

ฝาย, ทำนบ จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 169 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 9 แห่ง

สระเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง
การชลประทาน

สำนักงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง
 
 
ตำบลยางขาว มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ประเภทแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองพังพวย เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด