หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
ตำบลยางขาวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนาที่ราบ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ส่งผลให้ชาวบ้านในเขตตำบลยางขาว ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
ประชากรในเขตตำบลยางขาว นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

วัดหาดสะแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดท่าตะโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดดอนกระชายเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดดอนกระชายใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
     
ตำบลยางขาวมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านท่าโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านยางขาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกระชาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
     
ตำบลยางขาวมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ดังนี้
  สถานพยาบาลของรัฐ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
  สถานพยาบาลของเอกชน
 
คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         

ตำบลยางขาวมีป้อมตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง