ข่าวสาร
กระดานสนทนา
คู่มือประชาชน
สายตรงนายก
ติดต่อ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
ตำบลยางขาวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนาที่ราบ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ส่งผลให้ชาวบ้านในเขตตำบลยางขาว ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
ประชากรในเขตตำบลยางขาว นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

วัดหาดสะแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดท่าตะโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดดอนกระชายเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดดอนกระชายใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
     
ตำบลยางขาวมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านท่าโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านยางขาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกระชาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
     
ตำบลยางขาวมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ดังนี้
  สถานพยาบาลของรัฐ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
  สถานพยาบาลของเอกชน
 
คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         

ตำบลยางขาวมีป้อมตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง