หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 


นางสาวศิวพร ชินาพันธุ์
ปลัด อบต.ยางขาว
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น


นายธีระยุทธ แย้มปรางค์
รองปลัด อบต.ยางขาว
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น
 
 


นางจันทรา สารสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น


นางสาวพิมพ์กมล เฉลิมสมบูรณ์โชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวปณิตา ศรีเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวรัญจณา จันละ
นิติกรชำนาญการ


พันจ่าเอกหญิงกัลย์ณภัค มธุรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพีรพล วะราหะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


จ่าสิบเอกพุฒิพร ถนอมธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน