หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 8 พ.ย. 2559
 
 
 
 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของชุมชน
 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม
 
สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล